info@geboortepraktijkpuur.nl

Algemene Voorwaarden


Algemeen

 • De algemene cursusvoorwaarden zijn van toepassing op de cursussen van Geboortepraktijk Puur.
 • Onder HypnoBirthing docent wordt verstaan een docent die in samenwerking met Geboortepraktijk Puur de cursus verzorgt.
 • Onder cursist wordt verstaan de zwangere vrouw en haar geboortepartner. Onder geboortepartner wordt verstaan de persoon die de zwangere ondersteunt tijdens de geboorte. Meestal is dit de partner, vader van de baby maar het kan ook een vriendin, moeder, zus of doula zijn.
 • De HypnoBirthing cursus is een cursus ter voorbereiding op de bevalling.

De cursus

 • De volledige hypnobirthing cursus bestaat uit 5 lessen van 2,5 uur. De lessen ‘op maat’ worden onderling afgesproken en kunnen variëren in aantal en duur.
 • Op www.geboortepraktijkpuur.nl kan de planning van de cursussen worden gevonden. Deze data zijn onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Bij te weinig aanmeldingen wordt de cursus opgeschoven. Indien hier sprake van is krijgt de cursist hierover bericht. De cursist kan er dan ook voor kiezen de cursus op een andere locatie te volgen. Wanneer de cursist geen bericht ontvangt gaat de cursus gewoon door op de afgesproken data.

Inschrijving

 • Inschrijving voor de cursus gebeurt via het aanmeldingsformulier op de website.
 • Na ontvangst van de digitale aanmelding ontvangt de cursist een bevestiging van inschrijving naar het opgegeven e-mailadres.
 • Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt.
 • Kan de cursist niet geplaatst worden in de door haar gekozen cursus, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact op met de cursist om in overleg naar een passend alternatief te zoeken.
 • Wanneer er geen passend alternatief gevonden wordt vervalt de inschrijving.

Correspondentie

 • Alle correspondentie verloopt via email. Bij wijziging van e-mailadres, dit graag zo spoedig mogelijk doorgeven per email via info@geboortepraktijkpuur.nl.
 • Wanneer de cursist een les niet op de geplande cursusdatum kan bijwonen, is het soms mogelijk de les op een andere datum in te halen bij een andere groep mits er een andere groep is. De cursist overlegt hierover met de docent. Er moet rekening gehouden worden met beschikbare ruimte binnen de gewenste groep. De cursist kan geen cursusgeld terugkrijgen voor niet gevolgde lessen.

Aansprakelijkheid

 • Geboortepraktijk Puur, of de docent, is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van persoonlijke eigendommen welke door de cursist naar de cursus worden meegenomen, dan wel schade of letsel dat ontstaat tijdens of na het volgen van de cursus.

Medische conditie van de cursist

 • De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is. Geboortepraktijk Puur is niet verantwoordelijk voor eventuele ongemakken of aandoeningen veroorzaakt door de medische conditie van de cursist. Ondanks dat Geboortepraktijk Puur de grootste zorgvuldigheid in acht neemt, is deelname voor eigen risico.

Betaling

 • Na aanmelden ontvangt de cursist een ontvangstbevestiging inclusief factuur. Aanmelden verplicht tot betalen. De factuur moet binnen een week na ontvangst worden voldaan. Bij late aanmelding in ieder geval vóór aanvang van de cursus.
 • De cursist is pas verzekerd van haar plaats in de cursus na ontvangst van het cursusgeld.
 • Als het voor de cursist een probleem is het volledige bedrag in één keer te betalen dan kan deze telefonisch contact opnemen met haar docent om mogelijkheden van gespreide betaling te bespreken.
 • Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt (deels) de kosten van de cursus. De hoogte van deze vergoeding kan variëren per zorgverzekeraar. De meeste zorgverzekeraars vergoeden nadat de cursus volledig is afgerond. Informeer bij je zorgverzekeraar naar de polisvoorwaarden. De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van de vergoeding bij de zorgverzekeraar ligt bij de cursist.

Annulering door de cursist

 • Wanneer de cursist door omstandigheden niet kan deelnemen aan de cursus dient zij Geboortepraktijk Puur hiervan direct op de hoogte te brengen.
 • Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de cursus wordt € 25,- administratiekosten gerekend. Dit wordt in mindering gebracht op het betaalde cursusgeld en het resterende bedrag wordt geretourneerd.
 • Vanaf twee weken tot één week voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusbedrag verschuldigd. Daarna is het volledige cursusbedrag verschuldigd.
 • Annulering en opzegging is niet meer mogelijk wanneer het programma begonnen is. Er bestaat dan geen mogelijkheid meer tot restitutie van (een deel van) het gefactureerde of reeds voldane bedrag
 • Volledige restitutie van het cursusgeld kan slechts geschieden als de cursist bevalt vóór de start van de eerste cursusdag.

Annulering door Geboortepraktijk Puur

 • Geboortepraktijk Puur behoudt zich het recht voor om de cursus te annuleren of op te schuiven bij onvoldoende inschrijvingen of in geval van overmacht. De cursist wordt hierover uiteraard bericht. Het eventueel betaalde cursusgeld kan in dit geval worden geretourneerd, of in overleg in depot worden gehouden voor een opvolgende cursusperiode.
 • Wanneer de docent verhinderd is door ziekte of andere overmacht, dan zorgt Geboortepraktijk Puur dat de les op een ander tijdstip plaats vindt. Geboortepraktijk Puur zal zich te allen tijde inspannen om de cursist de mogelijkheid te bieden de cursus alsnog te volgen.

Vertrouwelijkheid

 • De docent zal de door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

Tarieven

 • De tarieven van de cursus zijn te vinden op de website www.geboortepraktijkpuur.nl en op te vragen bij Geboortepraktijk Puur. De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van de vergoeding bij de zorgverzekeraar ligt bij de cursist.

Geboortepraktijk Puur
Augustus 2020